Naiset     
71kg     
Paula Haapoja LoVe (-73/69,67) 65kg (25+40) 80,41933246 
     
Miehet     
81kg     
Mikko-Pekka Forsell LoVe (-78/79,64) 181kg (81+100) 221,9369598 
Juha Niemi KJ (-57/79,56) 120kg (50+70) 147,2169126 
89kg     
Pentti Etelämäki LoVe (-63/83,05) 147kg (65+82) 176,4902223 
102kg     
Juha Korri LoVe (-63/97,67) 195kg (84+111) 218,1483613 
+109kg     
Jani Santala LoVe (-87/117,18) 200kg (80+120) 210,9478778