20/23 -vuotiaat

Naiset

Sarja 48 kg
1. Jenna Koski RK 76 kg (33+43)

Sarja 63 kg
1. Anniina Ainali RK 102 kg (46+56)

Sarja +75 kg
1. Rebekka Roukala RK 105 kg (50+55)

Miehet

Sarja 56 kg
1. Rene Roukala RK 127 kg (50+77)
2. Aleksi Ruhkala RK 105 kg (48+57)
3. Severi Rahkola KJ 65 kg (28+37)
4. Jimi Palosaari RK 43 kg (18+25)

Sarja 62 kg
1. Joni Rusanen LoVe 140 kg (60+80)

Sarja 77 kg
1. Lasse Niemi KJ 146 kg (65+81)

Sarja 105 kg
1. Jani Heikkinen KJ 266 kg (120+146)

Kansalliset sarjat

Naiset

Sarja 69 kg
1. Pirjo Palosaari RK 122 kg (55+67)

Miehet

Sarja 85 kg
1. Rolf Skogström OuHu 100 kg (50+50)

Sarja 94 kg
1. Keijo Rättyä RK 215 kg (92+123)

Sarja 105 kg
1. Miika Antti-Roiko KJ 345 kg (145+200)
2. Mikko Siermala KJ 235 kg (105+130)
3. Sakari Heikkilä RK 174 kg (68+106)
Jarkko Kangas KJ - (0+145)